Privacyreglement

Bijlage 5. Privacyreglement (1-2-2023 o.c. / versie 4)

Uw behandelend fysiotherapeut houdt een dossier bij van uw patiëntengegevens. Alleen NAWTE- gegevens en gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het
elektronisch patiëntdossier opgeslagen. Een beperkt aantal personen heeft toegang tot deze gegevens. Het betreft dan vervangers, andere fysiotherapeuten in de praktijk (waaronder de kwaliteitsmanager), administratieve krachten en eventueel een stagiaire.

Al deze betrokken personen hebben een geheimhoudingsplicht. Mocht u echter bezwaar hebben tegen het inzien van uw patiëntengegevens door een ander dan uw behandelaar, verzoeken wij u dit aan deze laatste kenbaar te maken. Het is mogelijk om uw dossier op inhoud af te schermen. Er wordt door de behandelend fysiotherapeut alleen tussentijds of aan het eind gerapporteerd aan de verwijzend specialist of huisarts. Indien u middels DTF onder behandeling bent, wordt er na uw mondelinge toestemming gerapporteerd aan uw huisarts. Graag worden wij tevoren op de hoogte gesteld van een tussentijds bezoek aan uw verwijzer, zodat wij tijdig een rapportage kunnen verzorgen.
Uitsluitend indien daarvoor uw schriftelijke toestemming is verleend, worden patiëntgegevens aan derden verstrekt. Hierbij valt te denken aan letselschadespecialisten, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen, etc.

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en het recht op een afschrift van uw patiëntdossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. De paramedische verwijzingen worden tot 15 jaar na de laatste behandeldatum bewaard in een afgesloten ruimte.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens om gaat dan vragen wij u dringend dit via één van de medewerkers of per email aanmeldingen.fysioboz@gmail.com kenbaar te maken.